Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Държавен регистър на географските означения
Закон:
Закон за марките и географските означения
Институция/Администратор на регистъра:
Патентно ведомство
Web страница на регистъра:
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Държавен регистър на географските означения
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.06.2010 г.) Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа:

1. географското означение и указание за вида му - наименование за произход или географско указание;

2. номер на заявката и дата на подаване;

3. регистров номер и дата на регистрация;

4. номер на класа и списък на стоки и класове по Международната класификация;

5. име и адрес на ползвателя/ползвателите;

6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;

7. описание на границите на географското място, на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;

8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;

9. правен статус на регистрацията;

10. промяна на име и/или адрес на вписан ползвател.

Достъп до държавните регистри
Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм., бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.) Държавните регистри по чл. 5 и 6 са публични и се публикуват на интернет страницата на Патентното ведомство. Те се водят на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието им.