Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Държавен регистър на патентите
Закон:
Закон за патентите и регистрацията на полезни модели
Институция/Администратор на регистъра:
Патентно ведомство
ПЛАТЕН
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2006 Г.)
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993г., доп. ДВ. бр.83 от 1 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 9 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г.


Държавни регистри
Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) (1) Патентното ведомство поддържа Държавен регистър на патентите, Държавен регистър на полезните модели и Държавен регистър на сертификатите за допълнителна закрила.

(2) В регистрите по ал. 1 се вписват съответно всички заявки за получаване на правна закрила по този закон, като редът за воденето им се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство.


(3) Държавните регистри са публични. По молба и срещу заплащане на такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 Патентното ведомство предоставя извлечение от тях.