Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Държавен регистър на промишлените дизайни
Закон:
Закон за промишления дизайн
Институция/Администратор на регистъра:
Патентно ведомство
Web страница на регистъра:
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН
В сила от 15.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г.

Глава първа.

Държавен регистър на промишлените дизайни
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г., в сила от 12.08.2010 г.) Държавният регистър на промишлените дизайни се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:

1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на промишлен дизайн;

2. изображение на промишления дизайн;

3. посочване на продуктите с техните наименования, предшествано от номерата на класовете и подкласовете по Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно и групирани по съответния подходящ начин;

4. брой на дизайните;

5. регистров номер и дата на регистрация;

6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;

7. данни за отлагане на публикацията;

8. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, ако се претендира такъв;

9. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на дизайна;

10. име на автора на дизайна;

11. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен;

12. срок на действие на регистрацията;

13. подновяване на регистрацията;

14. правен статус на регистрацията;

15. данни за образувани производства за заличаване регистрацията на дизайна - датата на подаване, молител, влязло в сила решение;

16. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на дизайна, прехвърляне на правото върху дизайн, договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност.

Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г., в сила от 12.02.2011 г.) Държавният регистър на промишлените дизайни е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство. Той се води на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието му.