Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори
Закон:
Изборен кодекс
Институция/Администратор на регистъра:
Сметна палата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е безплатен и не изисква регистрация. Дава различни възможности за търсене и статистически данни. Може да се търси по ключова дума, по наименование на партии, инициативни комитети, коалиции, имена на членове на партии, име на дарител и т.н.
В секция "Справки" може да се намери обобщена статистическа информация за регистрирани участници; за извършени дарения,предоставени услуги, подадени декларации; всички дарители; физическите лица предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите.

Регистърът съдържа:

- имената на политическите партии; коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори, като за партиите ще има информация за регистрацията, имената на лицата от ръководните им органи.


- имената на дарителите и видът, целта, размерът или стойността на направените от тях дарения, както и декларациите за произхода на дарените средства, ако общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв.;


- имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът им и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;- декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет и членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли 1000 лв.;


- социологическите, рекламните и PR агенции, с които работят участниците в изборите;- отчетите за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Единният регистър по Изборния кодекс на Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании.

Всеки гражданин може да открие в него цялата информация за партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, която те са подали в Сметната палата.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В НЕГО

- имената на политическите партии; коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори, като за партиите ще има информация за регистрацията, имената на лицата от ръководните им органи.


- имената на дарителите и видът, целта, размерът или стойността на направените от тях дарения, както и декларациите за произхода на дарените средства, ако общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв.;


- имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът им и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;- декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет и членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли 1000 лв.;


- социологическите, рекламните и PR агенции, с които работят участниците в изборите;- отчетите за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.


КАК Е ОРГАНИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА

Регистърът съдържа следните основни модули:

"Участници, регистрирани в ЦИК" – съдържа информация за регистрираните участници за съответен вид избори в ЦИК; Данни за регистрацията; Данни за физическите лица - дарители и предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания; Декларации за произхода на средствата и други данни, изисквани по Изборния кодекс.

"Участници, регистрирани в ОИК" – съдържа информация за регистрираните участници за съответен вид избори в ОИК; Данни за регистрацията; Данни за физическите лица - дарители и предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания; Декларации за произхода на средствата и други данни, изисквани по Изборния кодекс.

" Подаване на документи" - дава възможност на участниците в изборите да подават новопостъпилите данни в хода на предизборните кампании

"Търсене" – дава възможност за търсене по ключова дума и зададени критерии. "Справки от регистъра" – дава възможност за справки по зададени критерии.

"Статистика за местни избори" – дава възможност за статистически данни, свързани с местните избори по зададени критерии.ДОКОГА СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА

Информацията в регистъра се поддържа до следващите избори от същия вид. Това означава, че регистърът ще показва информация за последните избори от съответния вид – за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства.КОГА СЕ ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА

Изборният кодекс предвижда партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да изпращат своевременно на Сметната палата новопостъпилата информация в хода на предизборната кампания. Данните се публикуват в регистъра след получаването им в Сметната палата на хартиен и електронен носител, подписан от представляващия партията/коалицията/инициативния комитет. При въвеждането на данни в регистъра с електронен подпис, те стават видими веднага след заличаването на личните данни от администратор на Сметната палата.

До 30 дни след изборния ден участниците в изборите представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Сметната палата ги публикува до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.КАК ПОСТЪПВА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА

Сметната палата предоставя три възможности за подаването на информацията:1. Чрез попълване на данните в WEB форми и подписване с електронен подпис

Тази възможност осигурява най-голяма оперативност при публикуването на данните. Не е необходимо информацията да се изпраща допълнително на електронен и хартиен носител. Може да се извършват незабавни корекции при необходимост. За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо притежаване на сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги, както и лицето, ползващо електронния подпис, да е упълномощено от представляващия партията да подава данни в регистъра.2. Чрез попълване на данните в WEB форми, като регистрацията е с използване на "username" и "password".

Този начин за подаване на информацията спестява проблеми при евентуална повреда на електронния носител, с който се подават данните, както и дава възможност за проверка от системата на регистъра правилно ли са попълнени справките с изискуемата информация.

При този вариант потребителят следва да отпечата на хартиен носител генерираните от електронната система справки с попълнените от него данни и уникален код. Информацията се подписва от представляващия съответния участник в изборите и се изпраща на Сметната палата (по пощата/по куриер). Данните се публикуват в регистъра след получаване на подписания хартиен носител от представляващия партията/коалицията/инициативния комитет в Сметната палата.

3. Чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба

Информацията ще трябва да е подписана от представляващия съответния участник в изборите (партия, коалиция, инициативен комитет). Използването на пощенски услуги създава риск от забавяне на подаването на информацията и на отстраняването на допуснати неточности при подаването й.КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВЕРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА РЕГИСТЪРА

Представляващите партиите, коалициите, инициативните комитети носят отговорност за верността на подадената за публикуване в регистъра информация в Сметната палата.КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РЕГИСТЪРА?

Сметната палата спазва Закона за защита на личните данни и от всички декларации за дарения в регистъра те ще бъдат заличени.

От друга страна, в регистъра ще може да се търси лице (участник в изборите или дарител) и по ЕГН (без то да е визуализирано), ако ползвателят знае ЕГН на търсеното лице. Това е направено с цел да бъдат защитени личните данни, но и да се персонализира търсенето – при еднакви имена например.

УЕБ ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА

Единният регистър по Изборния кодекс, както и интернет страницата на Сметната палата, са достъпни през всички основни уеб браузъри - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, като по този начин е осигурена възможност на максимален брой интернет потребители да достигат до него.

Не е разработена мобилна версия на регистъра поради големия обем информация, който се съдържа в него.
Законова разпоредба:
ИЗБОРЕН КОДЕКС

Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 4.05.2011 г. - ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г.


Единен публичен регистър
Чл. 158. (1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.

(2) В регистъра по ал. 1 по време на предизборната кампания се публикуват:


1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;


2. наименованието на коалицията от партии и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;


3. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;


4. имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите;


5. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;


6. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.


(3) След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 159, ал. 1.


(4) В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма