Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Единeн регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет
Закон:
Закон за адвокатурата
Институция/Администратор на регистъра:
Висш адвокатски съвет
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа трите имена и личния номер на адвоката. Може да се влезе в партидата на всеки отделен адвокат, където има адрес, телефон, информация дали е действащ или не.
Подредбата е по азбучен ред на имената.
Законова разпоредба:
Глава четиринадесета.
АДВОКАТСКИ РЕГИСТРИ
Чл. 147. Адвокатските съвети водят регистри на адвокатите, младши адвокатите, адвокатските сътрудници, адвокатските дружества и на чуждестранните адвокати, допуснати да упражняват адвокатска професия на територията на Република България под наименованието в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 148. (1) Висшият адвокатски съвет води единни адвокатски регистри за адвокати, за младши адвокати, за адвокатски дружества и за чуждестранни адвокати. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет. В единните регистри се вписват предвидените в закона обстоятелства въз основа на данни от регистрите на адвокатските съвети.
(2) В единните регистри адвокатите се вписват и получават личен номер, чиито последни две цифри представляват код, означаващ колегията, а предшестващите цифри - поредният номер на адвоката според вписването му в регистъра на адвокатска колегия. Вписаните в един ден се подреждат по реда на постъпването на документите им. Личният номер от единния адвокатски регистър е постоянен и се вписва в адвокатската карта, в договора с клиента и в адвокатското пълномощно.
(3) По реда, предвиден в ал. 2, чуждестранните адвокати се вписват в Единен регистър на чуждестранните адвокати, упражняващи адвокатска професия в България.
(4) Висшият адвокатски съвет ежегодно обнародва в "Държавен вестник" списък, съдържащ трите имена и поредния номер на адвокатите.

Чл. 149. (1) Адвокатските регистри са публични.
(2) Вписванията в адвокатските регистри имат удостоверително действие.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ОТ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ
ИЗДАДЕНА ОТ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г.

Чл. 4. Всеки регистър се състои от единна компютърна база данни, съдържаща електронни
образи на документите, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в
текстови формат.