Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Единен регистър на медиаторите
Закон:
Закон за медиацията
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на правосъдието
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
ЕРМ можете да намерите списък на организациите, които са одобрени да обучават медиатори, а именно името на организацията, номер на заповедта за одобряване и информация за прекратяване, според изискванията на Наредба №2 от 15.03.2007 г.
В ЕРМ може да търсите регистрираните медиатори по име, № ЕРМ, допълнителна специализация, по ключови думи, по дата на издаване на удостоверението и по град
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ (ЕРМ)

Месечен бюлетин
Търсене

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ДА ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ
Списък на организациите, одобрени да обучават медиатори

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите
Заявление за отписване от Единния регистър на медиаторите
Декларация по чл. 15 т.4 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.

Забележка: Заявлението трябва да бъде подадено едновременно на хартиен и електронен носител.

Приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.
Приложение № 3 към чл. 10 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.


ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
Размер на дължимата държавна такса:

1.За вписване в Единния регистър на медиаторите - 20 лв.
2.За одобряване на организациите, които обучават медиатори - 100 лв.

Таксата се внася по сметка на Министерство на правосъдието:
БНБ - ЦУ, BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01

КОНТАКТИ:
ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ - СОФИЯ
ул. Аксаков № 5, гише № 2
тел. 02 / 92 37 345
КОНСУЛТАЦИИ:
Вторник от 10.00 до 12.00
Четвъртък от 14.00 – 16.00 ч.
Законова разпоредба:
Единен регистър на медиаторите
Чл. 8а. (1) Министърът на правосъдието създава и поддържа Единен регистър на медиаторите.

(2) В Единния регистър на медиаторите се вписват:


1. име, единен граждански номер (личен номер на чужденец), гражданство, образование, професия, допълнителна специализация в областта на медиацията, организацията, в която лицето е обучавано, владеене на чужди езици, адрес и телефон за контакт и номер на медиатора;

2. заличаване и отписване на медиатора;

3. организацията, в която е обучен медиаторът;

4. промени в обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

(3) Единният регистър на медиаторите е публичен.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 2
от 15 март 2007 г.
за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
(Обн., ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г. - в сила от 26.04.2007 г.)

"Чл. 6. Наименованието на организацията, координатите за връзка с нея и номерът на заповедта, с която се одобрява, се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
Чл. 7. Когато организацията прекрати дейността си по обучение на медиатори, тя писмено уведомява министъра на правосъдието в 30-дневен срок. Информацията за това се публикува в интернет страницата на Министерството на правосъдието."

"Чл. 13. (1) Министърът на правосъдието създава и поддържа Единен регистър на медиаторите.
(2) В Единния регистър на медиаторите се вписват:
1. името, единният граждански номер (личният номер на чужденец), гражданството, образованието, професията, допълнителната специализация в областта на медиацията, организацията, в която лицето е обучено, владеенето на чужди езици, адресът и телефонът за контакт и номерът на медиатора;
2. заличаването и отписването на медиатора;
3. промените в обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за медиацията.
(3) Регистърът е публичен и се води на хартиен и електронен носител. Информацията от него се публикува в интернет страницата на Министерството на правосъдието и съдържа данните по чл. 8а от Закона за медиацията без единен граждански номер и личен номер на чужденец."