Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители
Закон:
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция "Митници"
Законова разпоредба:
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В Централното митническо управление на Агенция "Митници" се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители.
(2) Регистърът съдържа данните по чл. 16, ал. 2.

Чл. 16. (2) Удостоверението за освободен от акциз краен потребител съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) наименование на митницата, издала удостоверението;
3. номер и дата на издаване на удостоверението;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) име, седалище, адрес на управление и единния идентификационен код на освободения от акциз краен потребител;
5. обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти от крайния потребител;
6. енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;
7. целите, за които ще се използват енергийните продукти;
8. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки.