Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Фирми, заличени от регистъра на сервизните фирми на фискални устройства (ФУ)
Закон:
Няма законова разпоредба
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Ресгистърът представлява списък, който съдържа: Номер по ред; Номер на удостоверението; Номер на одобрения тип фискално устройство (ФУ) от държавния регистър; Име на фирмата; ЕИК; град; адрес; телефон/ факс.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 79 от 2.10.2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от 29.09.2009 г., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 29.06.2010 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., бр. 64 от 19.08.2011 г., в сила от 19.08.2011 г.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизно обслужване на тип ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване на същия тип ФУ.

Чл. 45. (1) Кандидатите за регистрация като сервизна фирма на ФУ трябва да са търговски дружества и да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ с производителя или вносителя.

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация съгласно приложение № 13, към което прилагат:

1. копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ;

2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.);

3. графично изображение на сервизната пломба;

4. списък на сервизните техници.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Производителите/вносителите на ФУ се регистрират като сервизни фирми за произвежданите от тях ФУ, без да представят документа по ал. 2, т. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице издава удостоверение съгласно приложение № 14 за регистрация на сервизна фирма с вписани в него номера на свидетелствата за одобряване на тип ФУ, посочени в договора по ал. 2, т. 1, или мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на фирмите по чл. 44.