Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Имотен регистър
Закон:
Закон за кадастъра и имотния регистър
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция по вписванията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ПЛАТЕН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.
Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава
възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.
В имотния регистър могат да се правят справки за
собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.
Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Имотен регистър

Видовете действия, извършвани от Службите по вписванията съгласно: Правилника за вписванията и Закона за кадастър и имотния регистър
• вписване;
• отбелязване и заличаване;
• устни справки;
• удостоверения;
• преписи.
Искането за извършване на горепосочените действия се отправя с писмена молба до съдията по вписванията чрез Службата по вписванията по местонахождение на имота (съдебния район, в който се намира недвижимият имот).
Видове дейности и услуги, извършвани от Службите по вписванията и Службите по регистрация

Видове вписвания:
В службите по вписванията се извършва:
1. Вписване на актове относно недвижими имоти;
2. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения;
3. Вписване на ипотеки. залози по Закона за особените залози (ЗОЗ);
4. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения;
5. Други актове в предвидените от закона случаи.
Съгласно чл. 2 и следващите от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.
Молбата се подава:
а) за нотариален акт – от Нотариуса, извършил акта;
б) за всички останали актове – от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването.
Молбата съдържа следните атрибути:
а) описание на акта, за който се иска вписване;
б) описание на имота;
в) точни данни за собствениците;
г) описание на приложените документи.
Към молбата задължително се прилагат:
а) документ за платена държавна такса;
б) документите описани в молбата и други изискуеми от съдията по вписванията.

Устни справки
Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и платена квитанция за държавна такса. За устни справки, предоставени присъствено в службата по вписванията се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или имот – персонална или имотна партида – 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна справка – 2 лв. за първа страница и по 0,50 лв. – за всяка следваща, в добавка към таксата по т. 1.

Удостоверения
Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.
Удостоверенията (писмените справки) се издават по писмена молба от лицето, която се подава в Службата по вписванията с приложен документ за платена държавна такса.

Видове удостоверения
1. Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица. Заявлението за издаване на удостоверение за лица трябва да съдържа:
а) собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв – мястото и датата на раждането.
б) когато лицето е едноличен търговец или юридическо лице се посочва БУЛСТАТ или ЕИК на фирмата,, съдът на регистрация, номер на фирмено дело, наименование, организационна форма и седалище.
Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса според избрания период за издаване на удостоверение.

2. Удостоверение за имот отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.
Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:
а) данни за лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели;
б) пълно описание на недвижимия имот, местонахождението му, общината в която се намира и най-малко три от границите му.
Към заявлението се прилага копие от акта за собственост и документ за платена държавна такса, според избрания период за издаване на удостоверението.

3. Удостоверение за период съдържа само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени за определен период от време, указан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.
Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето или имота и периода, за който се иска удостоверението.
Към заявлението се прилага документ за платена държавна според избрания период за издаване на удостоверението.

4. Извлечение от "Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията":
Чл. 7. (1) За издаване на удостоверения за един имот, за едно лице, или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни – 20 лв.;
3. за издаване в срок до 8 работни часа – 50 лв.
(2) При неспазване на сроковете по ал. 1 таксуването се извършва в размер на 10 лв.
(3) Когато удостоверението се изисква за период по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение от 30 на сто.
(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен съсобственост, или повече от един имот, се издават отделни удостоверения, за което се събират съответните такси по ал. 1.
(5) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект се издава отделно удостоверение, за което се събират съответните такси по ал. 1.
(6) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект се издава отделно удостоверение, за което се събират съответните такси по ал. 1 за всяко едно удостоверение, независимо от броя на съсобствениците.

Преписи
Преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи могат да бъдат изисквани от всеки. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.
Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето, като за заверени преписи се заплаща по 3.00 лв. за първа страница и по 2.00 лв. за всяка следваща. За издаване на незаверени преписи се заплаща държавна такса от 5.00 лв. за първа страница и по 0,50 ст. за всяка следваща.
Изтегли заявление-образец

Справки в Имотен регистър

Агенция по вписванията предоставя услугата "Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет". Услугата включва информация относно вписванията на сделки и актове с недвижими имоти в 113 Служби по вписванията.
Заповед на Министерство на правосъдието за воденето на регистри, книги и указатели на електронен носител и за реда за извършване на справки по книгите за вписвания, водени в електронен вид, чрез използване на отдалечен достъп за получаване на информация. Отношенията с потребителите се уреждат чрез "Общи условия за предоставяне на отдалечен достъп", съдържащи се на Интернет-страницата на Агенцията. Държавната такса за услугата е 1.00 лв. на справка и се предплаща по банков път по сметката на Агенция по вписванията – ТБ "ТОКУДА БАНК" АД, Офис "Централно управление" гр. София, IBAN: BG21 CREX 9260 3114 5487 01 – Транзитна, BIC код: CREXBGSF, обслужваща Имотен регистър или чрез електронно разплащане. Считано от 25.05.2009 г. функционалността "Електронно разплащане" за частта Имотен регистър – "Собственост и собственици", e пусната в действие. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка "Ново електронно разплащане". За да бъде извършено плащане трябва да разполагате с активна кредитна/дебитна карта.
Сумата ще бъде заредена в личния Ви профил, след постъпването й по банковите ни сметки.
След като заплатите сумата по банков път следва да подадете заявление, в което изрично се попълват необходимата информация. Заявлението и платежното нареждане се подават в съответната служба по вписванията на хартиен носител или се сканират и изпращат e-mail: support@registryagency.bg

Интернет справки в имотен регистър обхващат всички 113 Служби по вписванията в страната, както следва:

София, Айтос, Ардино, Асеновград, Балчик, Белоградчик, Берковица, Благоевград, Ботевград, Брезник, Бургас, Бяла, Бяла Слатина, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Генерал Тошево, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Гълъбово, Девин, Девня, Димитровград, Добрич, Дряново, Дулово, Дупница, Елена, Елин Пелин, Елхово, Етрополе, Златоград, Ивайловград, Исперих, Ихтиман, Каварна, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Котел, Крумовград, Кубрат, Кула, Кърджали, Кюстендил, Левски, Ловеч, Лом, Луковит, Мадан, Малко Търново, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, Никопол, Нова Загора, Нови Пазар, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Поморие, Попово, Преслав, Провадия, Първомай, Раднево, Радомир, Разград, Разлог, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Своге, Севлиево, Силистра, Сливен, Сливница, Смолян, Средец, Стара Загора, Тервел, Тетевен, Тополовград, Троян, Трън, Трявна, Тутракан, Търговище, Харманли, Хасково, Царево, Чепеларе, Червен бряг, Чирпан, Шумен, Ямбол.
www.icadastre.bg

За информация относно ИМОТЕН РЕГИСТЪР – тел. 02/94 86 260 ; 94 86 261; 94 86 262;
Такси:
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията
Законова разпоредба:
Закон за кадастъра и имотния регистър

/Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г./


Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.


(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.
......
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с имотния регистър.

(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.

.....

Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

......

ПУБЛИЧНОСТ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 92. Справки в имотния регистър и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти.
Чл. 93. (1) Всеки може да получи устна справка за вписванията по партида на недвижим имот, препис или извлечение от нея или удостоверение за вписано или невписано в нея обстоятелство.

(2) Образците на удостоверенията се одобряват от министъра на правосъдието.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба №2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 5. (1) Имотният регистър се води на хартия и на електронен носител.
(2) При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.

Чл. 7. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
(2) Към всяка партида има партидно дело.
(3) Службите по вписванията водят още:
1. входящ регистър съгласно приложение № 1;
2. книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове;
3. книга, която се образува от подреждането на останалите актове по чл. 27 и 28;
4. азбучен указател.


ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ АКТОВЕ
Чл. 27. (1) В имотния регистър се вписват:
1. актовете, с които се прехвърля правото на собственост върху недвижими имоти (продажба, дарение, замяна,
даване вместо изпълнение, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, апорт на недвижим имот в кооперация
или търговско дружество и др.);
2. актовете, с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти;
3. актове, с които се признава правото на собственост или друго вещно право върху недвижими имоти;
4. договорите, с които се прехвърля наследство или предприятие, в което има недвижими имоти;
5. актовете за отказване от вещно право върху недвижим имот;
6. договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителни протоколи относно такива имоти;
7. препис от обявено завещание с предмет недвижим имот или вещно право върху недвижим имот;
8. спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване;
9. актовете за факти, за които закон предвижда вписване;
10. влязлото в законна сила постановление на съдия-изпълнителя за възлагане на недвижим имот, изнесен на
публична продан;
11. влязло в законна сила съдебно решение, което замества акт по предходните точки;
12. актовете за поправяне и допълване на вписани актове;
13. съдебното решение по чл. 38 от Закона за държавната собственост, с което се отчуждава недвижим имот за
държавна нужда, след изпълнението на чл. 39 от Закона за държавната собственост;
14. съдебното решение, с което се отчуждава недвижим имот за общинска нужда по чл. 27, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, след изпълнението на чл. 29 от Закона за общинската собственост;
15. влязлата в сила съдебна присъда, с която се конфискува недвижим имот.
(2) Вписват се:
1. законна или договорна ипотека;
2. общата възбрана и възбраната върху отделен имот;
3. залогът на търговско предприятие, в активите на което има недвижим имот или вещно право върху такива
имоти;
4. молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на
наследодателя;
5. договорите за наем на недвижим имот за срок, по-дълъг от една година;
6. договорите за аренда в земеделието.
Чл. 28. В имотния регистър се вписват:
1. исковите молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване, признаване нищожността или
обезсилване на актовете по чл. 27;
2. исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или
учредява вещно право върху недвижим имот;
3. исковите молби за постановяване на други решения, които заместват актовете по предходния член.
Чл. 29. Актът се вписва, ако праводателят е вписан в имотния регистър като носител на правото, освен когато
имотът се придобива по давност.
Чл. 30. Подлежат на вписване и други актове, ако това е предвидено изрично със закон.