Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България
Закон:
Устройствен правилник на Mинистерския съвет и на неговата администрация
Институция/Администратор на регистъра:
Министерски съвет
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Достъпът до базата данни е безплатен, не се изисква регистрация. Базата данни предоставя и различна финасова информация, вкл. във формата на графики. Може да се търси по множество критерии, базата данни позволява и тяхното комбиниране.
Може да се намери информация за договорени и реално изплатени средства по оперативните програми. Има списък на бенефициентите, брой проекти, в които организацията участва като бенефициент, наименование на проекта, начална дата, обща стойност на проекта, стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ, стойност на финансиране от бенефициента, извършени плащания по програмата, продъжителност на проекта, статус на проекта (приключил или в процес на изпълнение).
При интерес към конкретен проект в базата данни се намира информация за: наименование на проекта, описание на проекта по дейности, изпълнители (наименование на фирмата, юридическа форма и адрес на седалището), стойност на изплатените суми.

Може да се търси по: ключова дума; регистрационен номер на проекта, начална и/или крайна дата на проекта; статус на проекта; оперативна програма, по която проектът е финансиран; наименование на бенефициент; наименование на изпълнител; наименование на партньор.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В Р БЪЛГАРИЯ

Модулът предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на Оперативните програми (договорени и изплатени средства), за седемте програми и поотделно за всяка една, на различните нива на информацията: от ниво програма (профил, прогноза, изпълнение), през приоритетна ос, под-приоритет, процедура.

На сайта се предоставя информация за проектите, които се изпълняват при бенефициентите (по тип на бенефициента) и за изпълнителите на проектите. Има и възможност за извеждане на информация за разпределението на проектите по региони, области и общини, както за всички ОП, така и за всяка програма.

На потребителите се предоставя възможност за детайлно търсене по комбинация от различни критерии и ключови думи. Информацията се предоставя в табличен и графичен вид.

Чрез въвеждане на модула в експлоатация са изпълнени и изискванията на European Transparency Initiative.
Законова разпоредба:
Устройствен правилник на Mинистерския съвет и на неговата администрация

Приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 20 Април 2010г., попр. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) (1) Министърът по управление на средствата от Европейския съюз отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
(2) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 се подпомага от дирекциите по чл. 75 - 77а.
(3) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 издава заповеди. Заповедите и служебната кореспонденция на министъра се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., предишен текст на чл. 77 - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз":
1. осигурява развитието, управлението и поддръжката на:
а) информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България (ИСУН);
б) системата за финансово планиране и наблюдение LOTHAR;
в) информационната система за планиране и управление;
г) Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg;
2. координира процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите по т. 1, като изготвя методически указания;
3. осигурява оперативната съвместимост между системите по т. 1 и други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт;
4. разработва и внедрява системи за моделиране на бизнес процесите и за оценка на ефективността при управлението на средствата от Европейския съюз;
5. изготвя анализи, прогнози и справки за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове;
6. изпълнява функциите на централен координатор на системата на Европейската комисия за управление на фондовете SFC 2007 на национално ниво в частта за Структурните инструменти на Европейския съюз;
7. изпълнява функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България;
8. координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове;