Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален концесионен регистър
Закон:
Закон за концесиите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерски съвет
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява интерактивна база данни с много възможности за търсене. Главното меню е разделено на секции, в които може да бъде извършвано самостоятелно търсене.
"Обявления" - могат да бъдат намерени предоставените концесии и регистрационните им номера
"Концесии" - с подсекции държавни / общински / обществени / концесия за услуга /концесия за строителство / концесия за добив.
"Изпълнение" с подсекции изпълнение на концесионните договори / плащания / компенсации
"Представител на концендента" с подсекции министри/ кметове на общини / представител на ПЛО
"Концесионери"
"Формуляри"

Могат да бъдат прочетени пълните текстове на обявленията за концесии, условията на концесионните договори, заплащането по концесияка, както и предвидените компенсации.

Страницата предоставя възможност за търсене по различни критерии

В страницата е представена и статистика по години, от която се виждат данни за броя на извършените процедури по концесии съответно за държавни и общински концесии.
Законова разпоредба:
НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
Чл. 96. (1) Министерският съвет поддържа Национален концесионен регистър, в който се вписват данни за всички концесии.
(2) Към Националния концесионен регистър се води публичен архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
(3) Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп чрез Интернет.

Чл. 97. (1) Националният концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:
1. идентификационен номер на вписването;
2. вида на концесията;
3. решенията за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, за определяне на концесионер, както и всички следващи решения по предоставената концесия;
4. обявлението по чл. 41;
5. предмета и обекта на концесията;
6. индивидуализация на обекта на концесията;
7. срока на концесията;
8. датата на сключване и датата на влизане в сила на концесионния договор;
9. наименованието, седалището, адреса на управление, представителството и регистрации на концесионера;
10. органа, сключил концесионния договор и представляващ концедента по договора, и органа, който осъществява контрол по изпълнението на договора за концесия;
11. основното съдържание на концесията:
а) основните права и задължения на страните по договора;
б) видът и размерът на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
в) основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
12. датата, основанието и акта за прекратяване на концесионния договор, а при прекратяване по чл. 74 - датата и основанието за прекратяване;
13. забележки по вписаните обстоятелства.
2) По партидата на всяка концесия се включват и всички промени относно вписаните данни.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Правилник за прилагане на Закона за концесиите


НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 112. (1) Националният концесионен регистър по чл. 96, ал. 1 от Закона за концесиите е публичен, като достъпът до данните за предоставените концесии и до информацията за процедурите за предоставяне на концесиите и информацията за изпълнението на концесионните договори се осъществява чрез интернет страницата на НКР (www.nkr.government.bg).

(2) Националният концесионен регистър и архивът към него се поддържат от специализираната дирекция на Министерския съвет по реда на правилника.

Чл. 113. (1) Архивът към НКР е публичен, като достъпът до информацията в досиетата на предоставените концесии, която не е обявена за конфиденциална по реда на чл. 52 от Закона за концесиите, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(2) Предоставянето на информация от архива към НКР се извършва от длъжностни лица в специализираната дирекция на Министерския съвет след решение на министър-председателя или на определено от него длъжностно лице.

Чл. 114. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Националният концесионен регистър представлява информационна система, която съдържа електронна база данни и се създава и поддържа по начин, който гарантира защита на данните в системата срещу заличаване, неправомерно изменение и ползване.

(2) Националният концесионен регистър се състои от 3 части:

1. за държавни концесии;
2. за общински концесии;
3. за обществени концесии.

(3) Всяка част на НКР се състои от 3 раздела, в които се поддържат:

1. информация за проведените процедури за предоставяне на концесии;
2. данните по чл. 97 от Закона за концесиите за предоставените концесии;
3. информация за изпълнението на концесионните договори, включително на концесионните плащания и на компенсациите по тях.