Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на дрогериите
Закон:
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа дата и номер на издаденото удостоверение, адрес на седалището на регистрираното лице, трите имена на ръководителя на дрогерията, адрес на самата дрогерия.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 5.08.2011 г.) (1) Съответните РЗИ водят и поддържат публични регистри за издадените от тях удостоверения за регистрация на дрогерии.

(2) В 7-дневен срок от издаването на удостоверение за регистрация на дрогерия съответната РЗИ изпраща до Министерството на здравеопазването информация за издадения акт.

(3) Министерството на здравеопазването води и поддържа на интернет страницата си публичен национален регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 29 от 9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията