Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на недвижимите културни ценности
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Национален институт за недвижимо културно наследство
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за декларираните и регистрираните единични и групови недвижими културни ценности. Можете да откриете данни за: №, обекта, описание на обекта, общината, населеното място, вида, категорията, периода и номера на държавен вестник в който е обявен обекта.
Законова разпоредба:
Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Националният институт за недвижимото културно наследство води Национален регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65

чл.69. ал. 2 Редът за идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижимите културни ценности се определя с наредбата по чл. 50, ал. 2.

(3) С наредбата по ал. 2 се определят и достъпът до регистъра по чл. 68, ал. 1 и подлежащите на вписване обстоятелства.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 5 ОТ 14 МАЙ 1998 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Издадена от Министерство на културата /Обн. ДВ. бр.60 от 27 Май 1998г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2001г./

Чл. 22. (1) Списъците на паметниците на културата, утвърдени по реда на чл. 21, се обнародват в "Държавен вестник".
(2) До обнародване на утвърдените списъци в "Държавен вестник" НИПК при необходимост издава временно удостоверение на заинтересуваните лица.
Чл. 23. Обнародваните в "Държавен вестник" паметници на културата се регистрират в Националния регистър на недвижимите паметници на културата.
Чл. 24. Националният институт за паметниците на културата издава удостоверения за регистрираните паметници на културата.