Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на одобрените обекти за осъществяване на дейности по чл. 10 от Регламент 183/2005
Закон:
Закон за фуражите
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък на одобрените обекти лицензи в PDF файл, под името "Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите, актуализиран към 15 ноември 2011 г."


В табличен вид се съдържа следната информация: 1) уникален идентификационен номер; 2) oдобрени дейности; 3) име на предприятието; 4) адрес; 5) забележки.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Закон за фуражите
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните.

Регламент 183/2005
Член 10 Одобрение на предприятия за фураж
Операторите в сектора на фуражите гарантират, че предприятията под техен контрол, които са предмет на настоящия регламент, са одобрени от компетентния орган, когато:
1. тези предприятия изпълняват една от следните дейности:
а) производство и/или пласиране на пазара на фуражни добавки, които са предмет на Регламент (ЕО) № 1831/2003, или продукти, които са предмет на Директива 82/1471/ЕИО и са посочени в глава 1 от приложение ІV към настоящия регламент;
б) производство и/или пласиране на пазара на премикси, подготвени с използване на фуражни добавки, посочени в глава 2 от приложение ІV към настоящия регламент;
в) производство за пласиране на пазара или производство за изключителните изисквания на своите имения на съставни фуражни продукти с използване на фуражни добавки или премикси, съдържащи фуражни добавки и посочени в глава 3 от приложение ІV към настоящия регламент;
2. се изисква одобрение от националното законодателство на държавата-членка, в която е разположено предприятието;
или
3. се изисква одобрение с регламент, приет по процедурата, посочена в член 31, параграф 2.