Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на военните паметници
Закон:
Закон за военните паметници
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на отбраната
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Страницата посочена от министъра на отбраната в отговора му по депутатско питане към 15 юли 2010 г. не работи http://www.memorials.bg.
Според министъра в отговор на депутатското питане националният регистър на военните паметници би трябвало да се поддържа отново от министерството на отбраната, както и на областно ниво от областните администрации (при предищния министър воденето на Националния регистър е било прехвърлено на Националния военноисторическия музей.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Писмен отговор на министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ангел Петров Найденов, относно състоянието, регистрирането и поддържането на военните паметници
(връчен на 15 юли 2010 г.)
На територията на Република България са изградени над 1800 български военни паметника в над 1300 населени места. Към тях не се отнасят чуждестранните военни паметници, както и паметниците на борците за Освобождение на България от турско робство и паметниците на участниците в антифашистката съпротива.
Съществуващият в момента Национален регистър на военните паметници е създаден от Министерството на отбраната в периода 2004-2007 г. В него се съдържат данни за 1515 военни паметници на територията на всички области на страната.
Законова разпоредба:
Чл. 10. (1) В Министерството на отбраната се водят Национален регистър на военните паметници и картотека, които са публични. Редът за водене на регистъра и картотеката и тяхното съдържание се определят със заповед на министъра на отбраната.

(2) Военните паметници със статут на културни ценности по Закона за културното наследство се регистрират и в Министерството на културата.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Устройствен правилник на Министерство на отбраната (в сила от 25.05.2010 г., приет с ПМС № 54 от 01.04.2010 г., обн.
ДВ. бр.27 от 9 април 2010г.) дейността отново бе върната в министерството, като е възложено на дирекция "Управление на човешките ресурси" да подпомага министъра при осъществяване на политиката по опазването, поддържането и възстановяването на военните паметници и гробища в страната и в чужбина.