Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален туристически регистър към АТ
Закон:
НАРЕДБА за организацията на Единната система за туристическа информация
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция по туризъм
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е разделен на следните подрегистри

Категоризирани туристически обекти от кметовете на общини


Категоризирани плажове
Съдържа данни за наименованието и местоположението на плажа, данни за концесионера, наемателя, или друго лице, на което са предоставени права за ползване. Адрес и телефон на ползвателя, вид на плажа.

Регистрирани туроператори и туристически агенти
Съдържа данни за търговското наименование на регистрираното лице, седалище и адрес на управление, вид на упражняваната дейност, регистрационен номер и дата на валидната застраховка.

Средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и заведения за хранене, категоризирани от министъра на икономиката/ министъра на културата и туризма/ председателя на Държавна агенция по туризъм/ министъра на икономиката, енергетиката и туризма .
Съдържа данни за търговското наименование на регистрираното лице, седалище и адрес на управление, информация за контакти. Могат да се видят данни за вида, подвида и наименованието на обекта, категорията му, капацитет на стаите, легловата база, места на закрито, места на закрито, срок на валидност на разрешението.

Списък съгласно Заповед № Т-РД-14-79/13.10.2010 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за заличаване на туроператори от Националния туристически регистър

Списък за заличаване на туроператори от Националния туристически регистър
Законова разпоредба:
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Единната система за туристическа информация се разработва съвместно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и председателя на Националния статистически институт (НСИ).
Чл. 6. (1) Единната система за туристическа информация е електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства по чл. 13 , статистическите данни по чл. 16 и туристическата информация по чл. 22 , която се управлява от информационна система.

(2) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира сигурността на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в ролята си на администратор на системата отговаря за поддържането й и осъществява контрол върху пълнотата и сроковете за въвеждане на информацията по реда на чл. 8 .

Чл. 7. (1) Единната система за туристическа информация се съхранява в ДАТ.
(2) Единната система за туристическа информация съдържа публична част, която включва информацията по чл. 13 , 16 и 22 .
(3) Достъпът до информацията, въведена в публичната част, се осигурява чрез страница в интернет, поддържана от ДАТ