Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Позволителни за сеч
Закон:
Закон за горите
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по горите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
1. Регистрационен № и дата на позволителното.
2. Подотдел
3. Кадастрален № на имота.
4. Собственост
5. Обем - куб. м.
6. Площ в ха
7. Срок за сеч
8. Срок извоз
9. Държавно горско/ държавно лесовъдно стопанство (ДГС / ДЛС )
10. Протокол за освидетелстване
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
1. № / дата
2. Подотдел
3. Кад. № .
4. Собственост
5. куб. м.
6. Площ в ха
7. Срок сеч
8. Срок извоз
9. ДГС / ДЛС
10. Протокол за освидетелстване
Законова разпоредба:
чл.235
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба за сечите в горите