Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване
Закон:
Семеен кодекс
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на правосъдието
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В Регистъра могат да бъдат намерени следните данни за действащите акредитирани организации:
1. Наименование на организацията
2. Адрес, на който се осъществява дейността, телефон, факс, e-mail
3. Седалище, адрес на управление и телефон
4. Данни за лицата, които представляват организацията (имена, функция)
5. № и дата на разрешението за посредническа дейност, издадено от министъра на правосъдието
6. Условия и срок на разрешението, издадено от министъра на правосъдието
7. Държава по основното разрешение за дейност
8. Чуждестранен орган, издал разрешението за посредническа дейност
9. Номер и дата на вписването в Централния регистър по чл. 45, ал. 1 ЗЮЛНЦ
10. Данни за първоначалната съдебна регистрация
11. ЕИК/БУЛСТАТ
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Акредитирани организации:

Информация за действащите акредитирани организации, получили разрешение от министъра на правосъдието за посредничество при международни осиновявания /актуализиран на 25.10.2011г./

Excerpt from the Public Register of Accredited Agencies for International Adoptions /12.08.2011/

EXTRAIT DU REGISTRE PUBLIC DES ORGANISATIONS ACCREDITEES POUR LA MEDIATION DANS LES ADOPTIONS INTERNATIONALES / 12.08.2011/
Законова разпоредба:
Чл. 113. (1) Министерството на правосъдието води:

1. регистър на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване;


2. регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване;


3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;


4. публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания
Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., в сила от 1.10.2009 г.