Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на акредитираните проверяващи лица по околна среда
Закон:
Закон за опазване на околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
EMAS регистърът се поддържа от Министерство на околната среда и водите на специална страница, която се достъпва от страницата на министерството през ключова тема "Превантивна дейност"/ Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009.
EMAS е система за управление по околна среда и регистърът съдържа данни за регистрираните организации в България: регистрационен номер, дата на регистрация, наименование на организацията; адрес на обекта/обектите; име и номер на акредитираното независимо проверяващо лице по околна среда; дата на предоставяне на последната декларация; дата на предоставяне на следващата декларация.
Регистърът с всички организации с EMAS регистрация в Европа препраща към уебсайта на Европейската комисия.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS, е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда.
Европейската схема за управление по околна среда и одит, известна като EMAS, предоставя устойчива възможност за управление на все по-сложните и многобройни изисквания по околна среда. EMAS се въвежда с Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), който влезе в сила на 11 януари 2010 година и е известен като EMAS III. За разлика от индустриалните стандарти, какъвто е например ISO 14001, EMAS е интегриран в законодателната система на Европейския съюз и се прилага директно от всички страни-членки на Европейския съюз. С EMAS III, се въвеждат и някои нови елементи, които допълнително засилват доверието към тази схема. Това е всъщност схемата-еталон за управление по околна среда чрез която, организацията освен, че въвежда ефективна система за управление по околна среда:

дава публичен достъп на своята екологична декларация, заверена от независим акредитиран експерт - проверяващ по околна среда;

стреми се непрекъснато да подобрява екологичните си показатели;

всички служители са ангажирани с активно участие.

Постоянното спазването на законодателството в областта на околната среда се гарантира чрез допълнителен държавен надзор.

Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по прилагането на Схемата, а Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са органите по изпълнение. Дирекция "Превантивна дейност" към МОСВ подпомага компетентния орган при регистриране на организациите по EMAS. Изпълнителна Агенция "Българска служба по акредитация" (ИА БСА) е определена за акредитиращ орган.
Законова разпоредба:
Закон за опазване на околната среда

Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.

Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.)
...
(3) Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните проверяващи лица по околна среда и ежемесечно уведомява компетентния орган за настъпилите изменения.

Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Редът за регистриране, контролът за съответствие с изискванията за регистрация, съдържанието на регистъра и предоставянето на информация на обществеността и на други заинтересовани страни по Регламент (ЕО) № 761/2001 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 2 от 29.10.2008 г. за схема на Общността за управление по околна среда и одитиране
Обн. ДВ. бр. 96 от 7 ноември 2008 г.

Чл. 11. Достъпът до информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез специализираната за Схемата интернет страница на МОСВ.