Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на дружества за електронни пари, регистрирани в други държави членки, които извършват дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, включително и изпълнение на платежни услуги, директно, чрез клон или чрез представител на територията на Република България
Закон:
Закон за платежните услуги и платежните системи
Институция/Администратор на регистъра:
Българска народна банка
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра се вписва следната информация: наименование на дружеството; държава по седалище; адрес; телефон; статус; дейност; ефективна дата; Вх. номер на БНБ; клонове и представители.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
Обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., бр. 87 от 3.11.2009 г., в сила от 3.11.2009 г., изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 30.06.2011 г.

Регистър
Чл. 17. (1) Българската народна банка води публичен регистър на лицензира-
ните от нея платежни институции, както и на техните клонове и представители.
(2) В регистъра се посочват следните данни за платежната институция:
1. номерът на издадения от БНБ лиценз;
2. единният идентификационен код;
3. наименованието, седалището и адресът на управление;
4. лицата, управляващи и представляващи платежната институция;
5. услугите, за които е издаден лицензът;
6. клоновете на платежната институция в страната и в други държави-членки
с техните адреси и посочване на лицата, които ги управляват и представляват;
7. представителите на платежната институция в страната и в други държави-
членки с посочване на единния идентификационен код, седалището, адреса на
управление и лицата, които ги управляват и представляват – за юридическите
лица, а за физическите лица – трите имена;
8. отнемането на издадения лиценз или прекратяването дейността на платеж-
ната институция.
(3) Регистърът по ал. 1 е достъпен по електронен път и се актуализира ре-
довно.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Чл. 39 от Наредба № 16 на БНБ от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи