Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори на наркотични вещества от Категория 2 и 3
Закон:
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да се открие на интернет страницата на МИЕТ, в раздел Регистри на главното меню. В него се съдържат данни за търговското наименование на регистрираните лица, адреса им на управление, както и датата на издаване на удостоверението за регистрация
Законова разпоредба:
Глава пета
КОНТРОЛ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 И 3, КАКТО И НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Раздел I

Лицензия за дейности
Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г., бр. 22 от 2010 г.) (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
(3) Регистърът на издадените удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора и трета категория съдържа:
1. име на регистрираната фирма;
2. адрес;
3. номер на регистрацията;
4. дата на издаване на удостоверението за регистрация.