Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на издадените разрешителни за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с рисков потенциал
Закон:
Закон за опазване на околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Адрес за справки:
(за офлайн регистри)
Не може да се разбере кой отдел трябва да поддържа този регистър
Web страница на регистъра:
Законова разпоредба:
Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешителни по чл. 112 и на отказите по чл. 112б, ал. 1 и 2.

(2) Формата и съдържанието на регистъра се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Глава пета

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 ЗООС

Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешителни по чл. 104, ал. 1 и на отказите по чл. 112б, ал. 1 и 2 ЗООС.

(2) Публичният регистър съдържа:

1. име на оператора на предприятието и/или съоръжението;

2. име, адрес, единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) и БУЛСТАТ на предприятието и/или съоръжението;

3. класификация на предприятието и/или съоръжението съгласно приложение № 3 към ЗООС ;

4. номер и дата на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС;

5. номер и дата на решението за преразглеждане и/или актуализация на разрешителното;

6. дата на последната актуализация на регистъра;

7. име, длъжност, телефон, факс, електронна поща на лицето за връзка в Министерството на околната среда и водите.

(3) Регистърът се поддържа в електронен вариант във форма съгласно приложение № 8 и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

(4) Регистърът се актуализира:

1. при издаване на ново разрешително при условията и по реда на глава седма, раздел I от ЗООС;

2. при отказ за издаване на разрешително по чл. 112б, ал. 1 и 2 ЗООС, или

3. в случаите по чл. 116д и 116е ЗООС .