Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво
Закон:
Закон за опазване на околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Националната информационна система за докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) е създадена в съответствие с изискванията на Регламент № 166/2006 и ЗООС, като част от Интегрираната информационна система за докладване, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда. Публичният регистър дава възможност за извършване на справки от данните за емисии замърсители и пренос на отпадъци в системата за съответната година по местоположение на площадката, категория дейност, годишно количество замърсител по категория дейност според вида на замърсителя, и по годишно количество на отпадъци по категория дейност според вида на отпадъка.

ЕРИПЗ е част от Националната информационна система за отпадъци и един от четирите регистъра в Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци. Другите три регистъра, част от Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци са: Регистър на депата за съхранение на отпадъци; Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци; Регистър на издадените разрешения по Закона за управление на отпадъците.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), приет на 18 януари 2006 г., изисква операторите, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение І от него, да докладват годишното изпускане и пренос на замърсители до Европейската комисия (ЕК).

ЕРИПЗ цели подобряване на достъпа на обществеността до информация за околната среда чрез прилагането на интегриран регистър, като по този начин допринася за предотвратяване и намаляване на замърсяването, предоставя данни за разработване на политики и подпомага участието на обществеността при взимането на решения.

Страните-членки на Европейския съюз са задължени да докладват изпусканията от всички дейности, попадащи в Приложение І на Регламента. Приложението включва 65 дейности, групирани в 9 сектора:

1. Енергиен сектор,

2. Производство и обработка на метали,

3. Минерална промишленост,

4. Химическа промишленост,

5. Управление на отпадъците и отпадъчните води,

6. Производство и преработка на хартия и дървесина,

7. Интензивно животновъдство и аквакултури,

8. Животински и растителни продукти от сектора на храни и напитки,

9. Други дейности.

Ако оператор извършва дейност, посочена в Приложение І, за която прагът на капацитета (където е приложимо) е надвишен, то този оператор има задължението да докладва изпускането и преноса на замърсителите, изброени в Приложение ІІ на Регламента. Допълнително условие да бъдат докладвани емисиите, е те да надвишават граничните стойности, посочени в Приложение ІІ.

Приложение ІІ на Регламента включва 91 замърсителя, които са определени със съответен пореден номер, CAS номер, където е наличен, и име на замърсителя. За изпускането на замърсители във въздуха, водата и почвата, както и за преноса им извън площадката, за всеки замърсител от Приложение ІІ на Регламента е определена гранична стойност (праг). За преноса на отпадъци извън площадката са определени следните прагове: 2 т/г. за опасни отпадъци и 2000 т/г. за неопасни отпадъци.

Изискването за докладване по ЕРИПЗ е залегнало в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Чл. 22а от ЗООС определя задължението за докладване на операторите, попадащи в Приложение I на Регламент № 166/2006, както и сроковете за това.

Чл. 22б от ЗООС определя Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обобщава данните от докладването по ЕРИПЗ и да поддържа публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво, както и да осигурява достъп до него чрез интернет страницата на ИАОС.

За целта като част от Интегрираната информационна система за докладване (ИИСД), функционира Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ в съответствие с изискванията на Регламент № 166/2006 и ЗООС. Системата осигурява докладване през интернет от операторите (първични звена), верифициране и потвърждаване на докладите от РИОСВ (междинни звена) и изготвяне на докладите до ЕК от ИАОС (крайно звено). Част от интегрираната система е и публичният регистър, осигуряващ възможност за извършване на справки от данните в системата.
Законова разпоредба:
Закон за опазване на околната среда

Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) обобщава данните по чл. 22а, ал. 3;

2. поддържа публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво и осигурява достъп до него чрез интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.