Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори
Закон:
ЗАКОН за управление на отпадъците
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори съдържа следната информация за лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори: регистрационен номер и наименование на лицето; единен идентификационен код по БУЛСТАТ; наименование на лицето; адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес; лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща; вид на батериите и акумулаторите, които пуска на пазара - портативни, автомобилни, индустриални; начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват; търговските марки, които лицето използва в страната.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за управление на отпадъците

Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
(4) Регистърът по ал. 1, т. 2 съдържа информация за:
1. регистрационен номер и наименование на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. търговски марки, които лицето използва в страната;
4. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;
5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
6. вид на батериите и акумулаторите, които пуска на пазара - портативни, автомобилни, индустриални;
7. начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности
Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г., попр. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г.

Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности в съответствие с чл. 26, ал. 1 ЗУО.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и включва:
1. решенията по чл. 42, ал. 2 ЗУО за дейности с отпадъци;
2. решенията по чл. 43, ал. 3 ЗУО за прекратяване действието на разрешението;
3. решенията по чл. 44, ал. 3 ЗУО за продължаване срока на действие на разрешението;
4. решенията по чл. 45, ал. 4 ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешенията;
5. решенията по чл. 47, ал. 1 ЗУО за отнемане на разрешенията;
6. регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 ЗУО.
...
Чл. 18. Министърът на околната среда и водите публикува водения от него регистър по чл. 13, ал. 1 в Интернет на страницата на Министерството на околната среда и водите.

НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Приета с ПМС № 144 от 5.07.2005 г., обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., бр. 29 от 8.04.2011 г.

Глава шеста.
"а" ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР (НОВА - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г.)

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) води публичния регистър по чл. 26, т. 2 ЗУО на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства.
(2) Регистърът се поддържа в електронен вид.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС публикува регистъра на интернет страницата на ИАОС.