Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
Закон:
Закон за енергетиката
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да бъде открит на страницата на МИЕТ в раздел енергетика. Регистърът съдържа данни за търговското наименование на регистрираните лица, булстат, данни за управителя на дружеството, адреса на търговеца.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Съгласно Инструкция за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение, партидата на всяко вписано лице съдържа:
1. пореден номер;
2. дата на вписването на лицето в регистъра;
3. номер и дата на заповедта на министъра на икономиката и енергетиката по чл. 139а, ал. 8 ЗЕ за вписване в регистъра;
4. наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление, телефон, електронен адрес, име и ЕГН на представляващия юридическото лице, а за едноличните търговци - име на физическото лице, ЕГН, наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление, телефон и електронен адрес;
5. номер и дата на заповедта на министъра на икономиката и енергетиката по чл. 139а, ал. 11 ЗЕ;
6. дата на вписване на заличаването на лицето от регистъра;
7. номер на издаденото удостоверение за вписване;
8. номера на актове за констатирани нарушения;
9. забележки по вписани обстоятелства.
Законова разпоредба:
Чл. 139а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (1) Лицата, извършващи услугата дялово разпределение, се регистрират в публичен регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:
1. предостави документ за търговска регистрация и удостоверение за актуално състояние;
2. производител е на индивидуални разпределители на топлинна енергия или е надлежно упълномощен негов представител, което се удостоверява с декларация от лицето производител, а за представителите на производителя - с нотариално заверено пълномощно или друг документ, с който производителят упълномощава лицето да извършва тази дейност;
3. предлага и/или използва индивидуални разпределители и/или индивидуални топломери на топлинна енергия, отговарящи на действащите в страната стандарти;
4. осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване на предлаганите и монтираните уреди за дялово разпределение;
5. разполага с технически средства и лицензиран софтуер за извършване на дейността;
6. разполага с квалифициран персонал и упълномощен представител в съответното населено място;
7. прилага методика за дялово разпределение на топлинната енергия, съответстваща на правилата за разпределение съгласно наредбата по чл. 125, ал. 3;
8. не е в процедура по ликвидация;
9. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
10. предостави удостоверение, че е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни;
11. не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
12. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.

(14) Правилата за водене и съхранение на данните в регистъра се определят с инструкция на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Инструкция за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение


Съдържание, водене и съхраняване на регистъра

Съдържание на регистъра
Чл. 3. Регистърът се състои от партидите на вписаните лица. Партидите се подреждат в томове. Томовете се номерират по възходящ непрекъснат ред.

Чл. 4. Партидата на всяко вписано лице съдържа:
1. пореден номер;
2. дата на вписването на лицето в регистъра;
3. номер и дата на заповедта на министъра на икономиката и енергетиката по чл. 139а, ал. 8 ЗЕ за вписване в регистъра;
4. наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление, телефон, електронен адрес, име и ЕГН на представляващия юридическото лице, а за едноличните търговци - име на физическото лице, ЕГН, наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление, телефон и електронен адрес;
5. номер и дата на заповедта на министъра на икономиката и енергетиката по чл. 139а, ал. 11 ЗЕ;
6. дата на вписване на заличаването на лицето от регистъра;
7. номер на издаденото удостоверение за вписване;
8. номера на актове за констатирани нарушения;
9. забележки по вписани обстоятелства.

Глава трета
Публичност на регистъра
Чл. 14. Регистърът на лицата, извършващи услугата дялово разпределение, е публичен.
Чл. 15. (1) Разглеждането на заявления и вписването в регистъра се извършват срещу заплащане на такса, определена с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Писмени справки се извършват чрез извлечение от партидата на вписаното лице.

Чл. 16. В електронната страница на Министерство на икономиката и енергетиката се публикува списъка на лицата, извършващи услугата дялово разпределение, вписани в публичния регистър. Актуализирането на списъка се извършва след издаване на заповед по чл. 139а, ал. 8 или по чл. 139а, ал. 11 от ЗЕ.