Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи
Закон:
Закон за автомобилните превози
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра може да се намери следната информация :
1. номер и дата на удостоверението
2. наименование и седалище на лицето
3. адрес на сервиза
4. списък на сервизните техници
5. обхват на регистрацията
6. идентификационен номер, определен от ДАМТН
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 89г. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи. Информация за тези лица се публикува в официалния бюлетин на агенцията.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

Чл. 36. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи, в който се вписват следните данни:
1. номер и дата на удостоверението;
2. наименование и седалище на регистрираното лице;
3. адрес на сервиза;
4. дейност, за която е издадено удостоверението;
5. списък на сервизните техници;
6. тип на тахографите в обхвата на регистрацията;
7. идентификационен номер, определен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.