Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба.
Закон:
Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да бъде намерен на страницата на МИЕТ, в главното меню, раздел "Регистри"
Съдържа данни за търговското наименование на регистрираните лица, техния Булстат, адрес, номер на удостоверението за регистрация, както и дадатат на валидност на удостоверението.
Законова разпоредба:
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНЗИТИ ВНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ТЯХ
Раздел I
Обхват на контрола върху износа, трансфера, транзита и брокерските услуги с изделия с двойна употреба

Чл. 42.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, създават и поддържат публичен регистър на лицата, регистрирани за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба.