Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на лицензираните платежни институции
Закон:
Закон за платежните услуги и платежните системи
Институция/Администратор на регистъра:
Българска народна банка
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа следната информация: ЕИК; име на дружеството; транслитерация; статус (с или без лиценз); услуги, за които е издаден лиценза; управляващи и представляващи; адрес; телефон; ефективна дата; изходящ номер на БНБ; клонове и представители
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Публичен регистър на лицензираните платежни институции, както и на техните клонове и представители по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи
(последно обновен на 25.11.2011 г.)
Законова разпоредба:
Чл. 17. (1) Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции, както и на техните клонове и представители.

(2) В регистъра се посочват следните данни за платежната институция:

1. номерът на издадения от БНБ лиценз;

2. единният идентификационен код;

3. наименованието, седалището и адресът на управление;

4. лицата, управляващи и представляващи платежната институция;

5. услугите, за които е издаден лицензът;

6. клоновете на платежната институция в страната и в други държави членки с техните адреси и посочване на лицата, които ги управляват и представляват;

7. представителите на платежната институция в страната и в други държави членки с посочване на единния идентификационен код, седалището, адреса на управление и лицата, които ги управляват и представляват - за юридическите лица, а за физическите лица - трите имена;

8. отнемането на издадения лиценз или прекратяването дейността на платежната институция.

(3) Регистърът по ал. 1 е достъпен по електронен път и се актуализира редовно