Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко
Закон:
Закон за животновъдството
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименованието на лабораторията; седалище и адрес на управление на лабораторията; име на ръководителя на лабораторията и телефон за връзка; регистрационен номер на сертификата за акредитиране, дата на акредитация и валидност. Всички данни, които са предвидени в закона се съдържат в регистъра.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за животновъдството

Обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 9.09.2000 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 6.04.2004 г., изм., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г

чл.11 ал. 3
В Министерството на земеделието и храните се води публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко, в който се вписват:


1. наименованието, седалището и адресът на управление на лабораторията;


2. ръководителят на лабораторията и телефон за връзка;


3. регистрационен номер на сертификата за акредитиране, дата на акредитация и валидност.