Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на независимите оценители
Закон:
Закон за независимите оценители
Институция/Администратор на регистъра:
Камара на независимите оценители
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа имената на оценителите, специалността и образованието им, адресите им по градове и телефони за връзка
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 15. (1) Камарата на независимите оценители води публичен регистър на независимите оценители, в който се вписват следните данни за лицата:

1. идентификационни данни за независимия оценител:

а) за физическите лица - трите имена, адрес и телефон;

б) за юридическите лица - седалище и адрес на управление, телефон и списък на независимите оценители към него;

2. образование, допълнителни квалификации, професия и стаж на независимия оценител;

3. вид правоспособност;

4. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3;

5. отнемане на правоспособност на независимия оценител и срокът, за който е отнета.

(2) За вписаните юридически лица данните по ал. 1, т. 2 и 3 се отнасят за физическите лица - независими оценители, които работят за него, и за поне един от управителите или член на управителния орган на дружеството.

(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Камарата на независимите оценители.

(4) С вписването в регистъра независимите оценители придобиват право на членство в Камарата на независимите оценители.