Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение № 1 към Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Закон:
Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да бъде намерен само чрез търсене в Google. Представлява екселовска таблица със следните данни: Уведомление, вх.№,
1. Наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК).
2. Дейност /дейности съгласно обхвата на Приложение№1 към ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора.
3.Кратко описание на всяка дейност: 3.1. Определяне на дейността съгласно обхвата на приложение №1 към ЗОПОЕЩ. 3.2. Посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или лицензионен режим.
3.3. Определяне на дейността съгласно изискванията на издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация, в случаите когато такива се изискват. 3.4. Капацитет на съоръженията, попадащи в обхвата на приложение№1 към ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл.16, ал.1 и в приложение№1 към ЗОПОЕЩ. 3.5. Видове отпадъци, които се образуват и/или третират. 3.6. Видове опасни химични вещества, продукти за растителна защита или биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда; видове генетично модифицирани организми, с които се извършва работа в контролирани условия или които се освобождават в околната среда или се пускат на пазара.
4. Местоположение на площадката/площадките, на която/които се извършва дейността.
5. Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща.
6. Лице за връзка.
7. РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността
8. БДУВ, в чийто район се извършва дейността.
9. Издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение№1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на акта, с който е изменен или актуализиран.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Списък на операторите, подали информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Законова разпоредба:
Чл. 15. (1) Министърът на околната среда и водите създава и поддържа публичен регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информация за:

1. наименование на оператора;

2. дейност/дейности по приложение № 1, извършвани от оператора; кратко описание на всяка дейност;

3. местоположение на площадката/площадките, на които се извършва дейността (ако е приложимо);

4. адрес за кореспонденция, включително телефон, факс, електронна поща;

5. лице за връзка;

6. регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността;

7. басейновата дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва дейността.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Чл. 3. Министърът на околната среда и водите публикува регистъра по чл. 1 на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.