Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на операторите с издаден, отнет или изтекъл лиценз за безмитна търговия
Закон:
Закон за безмитната търговия
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма, не се открива онлайн
Законова разпоредба:
Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) За издаване на лиценз за конкретен обект се събира държавна такса. Размерът на таксата се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Внесената такса не подлежи на възстановяване.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на операторите с издаден, отнет или изтекъл лиценз. Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от издаването, отнемането или изтичането на лиценза.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма