Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на предоставените за ползване на предприятията номера, адреси и имена(по чл.133, ал.4 на ЗЕС)
Закон:
Закон за електронните съобщения
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържанието на регистъра е достъпно на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в раздел "Практическа информация", раздел "Регистри по закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги".
Регистърът е разделен на следните части:
Предоставени групи географски номера след географски кодове
Предоставени кратки номера за достъп до регионални услуги
Предоставени групи номера след код за достъп до услугата Персонален номер - 700
Предоставени групи номера след код за достъп до услуги с безплатен достъп - 800
Предоставени групи номера след код за достъп до услуги с добавена стойност - 90
Предоставени номера за достъп до услугата Комутируем достъп до интернет
Предоставени кодове за избор на оператор
Предоставени номера след код за достъп до справочни услуги - 118XY
Предоставени номера за хармонизирани услуги със социална значимост - 116XYZ
Предоставени международни кодове на точки за сигнализация - ISPC
Предоставени национални кодове на точки за сигнализация - NSPC
Предоставени кодове за достъп до цифрова мобилна клетъчна мрежа
Предоставени кодове за достъп до мрежа от неподвижната радиослужба от вида точка към много точки - 99X
Национални номера за услуги
Законова разпоредба:
Глава седма
НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА

Чл. 133. (1) Националният номерационен план се изготвя от комисията в съответствие с регулаторната политика по чл. 30, т. 7 при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси.
(2) Националният номерационен план се изготвя при съобразяване с актовете на международни организации и/или техни компетентни органи, имащи отношение към номера, адреси и имена, за да се осигурява ефективно използване на номерационното пространство.
(3) Националният номерационен план се обнародва в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) Комисията поддържа публичен регистър на предоставените за ползване на предприятията номера, адреси и имена.