Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения /чл.33 ал.1 т.1 от ЗЕС/
Закон:
Закон за електронните съобщения
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за търговското наименвание и вида на регистрираното търговско дружество. Могат да се видят данни за седалището и адреса на управление на регистрираното лице, посочено е и лице за контакт, както и самите контакти - телефон, електронен адрес, търговски адрес.
Законова разпоредба:
Чл. 33. (1) Комисията създава и поддържа публични регистри на предприятията:
1. уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения;...

(2) Регистрите по ал. 1 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява обществени електронни съобщения след подаване на уведомление:
а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;
б) за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма), седалище и адрес на управление;
2. начин на осъществяване на електронните съобщения;
3. предоставяни обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. телефон (факс, електронен адрес), адрес и данни на лице за контакти.
(3) Комисията публикува регистрите по ал. 1 на страницата си в интернет.