Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на производителите на захар и на изоглюкоза
Закон:
Закон за подпомагане на земеделските производители
Институция/Администратор на регистъра:
Държавен фонд "Земеделие"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява екселовски файл с два записа по следната структура:
1. Акт за одобрение №
2. Наименование на фирмата производител
3. ЕИК по БУЛСТАТ на производителя
4. Адрес на управление
5. Предприятие/я, управлявани от производителя, в които се извършва производство на захар/изоглюкоза
6. Размер на определената квота за производство на захар/изоглюкоза за 2007/2008 стопанска година
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА
Законова разпоредба:
Чл. 10з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" поддържа публичен регистър на производителите на захар и на изоглюкоза, на които е била определена квота за производство на захар или на изоглюкоза, както и на производителите, които произвеждат захар/изоглюкоза извън определените квоти за производство.

(2) В регистъра по ал. 1 се събира информация за наличния производствен капацитет на производителите на захар и изоглюкоза, както и информация относно определените им квоти за производство.