Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на търговците с животни
Закон:
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Законова разпоредба:
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява:

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В БАБХ се водят публични регистри на:
1.
2. търговците на животни;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма