Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на вероизповеданията със статут на юридически лица
Закон:
Закон за вероизповеданията
Институция/Администратор на регистъра:
Софийски градски съд
Адрес за справки:
(за офлайн регистри)
1000 София, бул. "Витоша" №2
Фирмено отделение/Политически партии и сдружения - 9219 309

Стоянка Николова Танева – деловодител – 75 стая тел. 536

Албена Панайотова Жейкова – Йорданова – 75 стая тел. 536
http://scc.spnet.net/scc/?page_id=68
ПЛАТЕН
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
съдебното решение за регистрация; наименованието и седалището;
органите на управление и представителството; имената на лицата, представляващи религиозната институция.
Законова разпоредба:
Чл. 18. Софийският градски съд води публичен регистър на вероизповеданията със статут на юридически лица, в който се вписват:
1. съдебното решение за регистрация;
2. наименованието и седалището;
3. органите на управление и представителството;
4. имената на лицата, представляващи религиозната институция.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма