Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по трансплантация
Закон:
Закон за здравето; Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по трансплантация
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
На страницата на Изпълнителната агенция по трансплантация в секция Публичен регистър са публикувани три таблици във формат ексел, които съдържат разделите на Публичния регистър с данни съответно за лечебните заведения, които извършват дейности по трансплантация; за издадените удостоверения за осъществяване на дейност по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 от Закона за лечебните заведение; и за издадените разрешения по чл. 51а (за тъканните банки) от Закона за лечебните заведения.

Раздел "Лечебните заведения които извършват дейности по трансплантация" съдържа: пореден номер; пълно наименование и адрес на лечебното заведение; трите имена на ръководителя на лечебното заведение; трите имена на отговорното лице по чл. 15 г. от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; описание на дейности по трансплантация, които лечебното заведение може да извършва, съгласно: издадено разрешение за осъществяване на дейност по чл. 46, ал.2 и чл.51а ЗЛЗ или съгласно издадено удостоверение за регистрация па чл.40, ал. 4 ЗЛЗ; телефон, факс и адрес на електронна поща за контакти; идентификационен номер на лечебното заведение. Разделът на регистъра дава възможност за прецизиране на данните посредство цветове, за чието разчитане има легенда: "няма лице по чл. 15 г от ЗТОТК", "несигурна информация", "старо удостоверение и данни", "за допълване на нова информация, ако има такава".
Екселовската таблица съдържа няколко страници, в които са вписани лечебните заведение както следва: по идентификационен номер на лечебното заведение; по разрешения по чл. 51а от ЗЛЗ; по дейност – присаждане на клетки; вземане на клетки; присаждане на тъкани; вземане на тъкани; донорски центрове; трансплантационни центрове; комисии по мозъчна смърт.

Раздел "Удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 ЗЛЗ" съдържа: пореден номер и година на въвеждане; дата на издаване на удостоверението ; пълно наименование на лечебното заведение; дейности по трансплантация, които лечебното заведение може да извършва. Файлът съдържа и втора страница "Нормативна уредба", която съдържа приложимите разпоредби от Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Раздел "Разрешения по чл. 51а ЗЛЗ" (за тъканните банки) съдържа: пореден номер; дата на издаване на разрешението; pълното наименование на тъканната банка; адрес(и) на извършване на дейностите; трите имена на ръководителя на лечебното заведение; телефон и адрес на електронна поща за контакти; разрешените дейности по трансплантация; промени в предните обстоятелства. В жълто са подчертани "стари удостоверения".
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Закон за здравето

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.

чл.131 а (3) Изпълнителната агенция по трансплантация създава и поддържа:

1. публичен регистър;

2. служебен регистър.

(4) Обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите по ал. 1, редът за вписване и ползване на информацията се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

(5) Данните в публичния регистър са достъпни за ползване от всички лица при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

(6) Данните от служебния регистър се съхраняват 30 години.

(7) Здравна информация от служебния регистър се предоставя по реда на чл. 28 от Закона за здравето.


Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
В сила от 01.01.2004 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.

Чл. 39. (1) Изпълнителната агенция по трансплантация създава и поддържа:

1. публичен регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) служебен регистър, в който се вписват и имената на лицата, изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки.

(2) Обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите по ал. 1, редът за вписване и ползване на информацията се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването. В публичния регистър по ал. 1, т. 1 не се съдържат лични данни.

(3) Данните в публичния регистър са достъпни за ползване от всички лица при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Данните от служебния регистър се съхраняват 30 години. Гражданите имат право да проверят дали изразеното несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки е правилно отразено в служебния регистър.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 21 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г.

Чл. 4. Публичният регистър съдържа следните раздели:
1. лечебни заведения, които извършват дейности по трансплантация;
2. отчети на лечебните заведения по т. 1 за извършените от тях дейности по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи,тъкани и клетки;
3. издадени удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 (ЗЛЗ);
4. издадени разрешения по чл. 51а ЗЛЗ;
5. международен обмен на органи, тъкани и клетки.