Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър с данни за извършване на процедурата по ОВОС
Закон:
Закон за опазване на околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Трудно откриваем регистър представляващ тежък екселовски файл със следните данни по ОВОС:
1.1.№ Досие
2. Възложител
2.1.Име/фирма
2.2.Адрес
3. Лице за контакти
3.1.Телефон
4. Инвестиционно предложение
4.1.Уведомление за инв. предложение, дата
4.2.Отговор на компетентния орган, дата
4.3.Точка по Приложение 1 или Приложение 2 на ЗООС, под която попада предложението
5.Компетентен орган: МОСВ/РИОСВ
6. Лице за контакти от компетентния орган
7. Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, дата
7.1.Платена такса
7.2.Поискана допълнителна информация, дата
7.3.Внесена допълнителна информация, дата
8. Издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, датa
8.1.Поискан ли е ОВОС
9. Справка за проведени консултации от инвеститора
10. Представяне на доклада за ОВОС на компетентния орган, дата
10.1.Платена такса
11.Списък на регистрираните експерти, автори на доклада за ОВОС,
11.1.Трите имена на експерта
11.2. Без заглавие, но очевидно № и дата на регистрацията на експерта
11.3.Декларации по чл 12, ал 1, т 5 от Наредбата
12.Оценка на качеството на ДОВОС, резултати
13.Обществено обсъждане
13.1.Дата
13.2.Място
13.3.Час
13.4.Достъп до документацията
13.5.Място за предоставяне на писмени становища
13.6.Лице за контакти
13.7.Телефон
14.Резултати от общественото обсъждане; протокол
14.1.Постъпили становища и предложения по ДОВОС
14.2.Други депозирани документи
15.Заседание на ВЕЕС/РЕЕС, дата
16.Решение по ОВОС, №, дата
17.Оповестяване на решението - дата, място
8.Обжалване на решението по ОВОС - дата
18.1.Жалбоподател
18.2.Решение/определение на съда
19.Контрол по изпълнение на решението по ОВОС
19.1.Представени данни от инвеститора
19.2.Извършени проверки по изпълнението
19.3.Наложени глоби
забележка
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на МОСВ (списъкът се актуализира ежеседмично).
Публични регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенцииите на РИОСВ.
Законова разпоредба:
Чл. 102. Министерството на околната среда и водите води публичен регистър с данни за извършване на процедурата по ОВОС, включително за общественото обсъждане, издаденото решение по ОВОС и за извършения контрол по изпълнение на решенията по ОВОС.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите със заповед създава публичен регистър по чл. 102 ЗООС и определя правилата за неговото водене.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Регистърът по ал. 1 съдържа данни за извършване на процедурите по ОВОС и се поддържа като единна електронна база данни, като за всяка процедура по ОВОС се открива отделно досие.

(3) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в Интернет.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).

(6) Със заповедта по ал. 1 се определят:

1. отговорните лица за водене на регистъра;

2. редът за актуализация на данните в регистъра;

3. редът за обмяна на информация между МОСВ и регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);

4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) съдържанието на досието по ал. 2.