Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за издадените лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения и извършване на специализирано обучение
Закон:
ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция за ядрено регулиране
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък на издадените лицензии в PDF файл на адрес: http://www.bnsa.bas.bg/bg/documents/public-registers/pulicregisternpp-license.pdf

В таблица се съдържа следната информация: 1) номер на лицензията; 2) серия; 3) дата на издаване; 4) валидност; 5) изменения; 6) отмяна или подновяване на лицензията; 7) физическо или юридическо лице; 8) Булстат; 9) град; 10) разрешена дейност; 11) ядрено съоръжение

Липсва изрична информация за датата на последна промяна на регистъра, но от последния запис съдим, че информацията е актуална към 18.10.2010 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 27. (1) В агенцията се водят публични регистри, в които се вписват издадените от председателя на агенцията:
1. лицензии и разрешения, както и тяхното изменение, подновяване, прекратяване и отнемане;
2. удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите, и редът за тяхното вписване се определят с наредбата по чл. 26, ал. 1.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
наредба, която не мога да намеря