Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за издадените лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения
Закон:
ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция за ядрено регулиране
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е под формата на PDF файл със следното име "Издадени лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения" и адрес: http://www.bnsa.bas.bg/bg/documents/public-registers/license-ijl.pdf

В таблица се съдържа следната информация: 1) номер и серия на лицензията; 2) дата на издаване; 3) валидност; 4) изменения; 5) евентуална дата на отмяна/прекратяване и подновяване на лицензията; 6) име на юридическото или физическо лице; 7) Булстат; 8) град; 9) разрешена дейност.

Липсва изрична информация за датата на последна промяна на регистъра, но от последния запис съдим, че информацията е актуална към 17.11.2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 27. (1) В агенцията се водят публични регистри, в които се вписват издадените от председателя на агенцията:
1. лицензии и разрешения, както и тяхното изменение, подновяване, прекратяване и отнемане;
2. удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите, и редът за тяхното вписване се определят с наредбата по чл. 26, ал. 1.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия Приета с ПМС № 93 от 4.05.2004 г., обн., ДВ, бр. 41 от 18.05.2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г.

Глава шеста
РЕГИСТРИ
Чл. 111. (1) В АЯР се водят публични регистри на хартиен и електронен носител, в който се вписват издадените от председателя на АЯР:
1. лицензии и разрешения, както и тяхното изменяне, подновяване, прекратяване и
отнемане;
2. удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с ИЙЛ, както и
тяхното отнемане.
(2) В регистрите по ал. 1 се вписват:
1. регистрационният номер на съответния административен акт;
2. датата на издаване на административния акт;
3. срокът на валидност на акта;
4. видът на издадения административен акт;
5. индивидуализиращите данни за заявителя;
6. ограничителни условия - в случаи на издаване на лицензия за отделни етапи от
дейността, за част от обекта и в други случаи, свързани с обхвата на дейността;
7. данни относно последващите изменения на административния акт, както и данни
относно неговото прекратяване, когато е извършено с изричен акт;
8. данни за съответния служител в АЯР, който е извършил вписването.
(3) В случаите, когато председателят на АЯР отказва да издаде лицензия, разрешение
или удостоверение за правоспособност, в регистрите по ал. 1 се вписват и:
1. регистрационният номер и датата на заповедта на председателя на АЯР за отказ за
издаване на лицензията или разрешението;
2. видът на искания административен акт;
3. индивидуализиращите данни за заявителя;
4. данни за съответния служител в АЯР, който е извършил вписването.
(4) Към всеки регистър по ал. 1 се поддържа архив, в който се съхраняват документите
за всички издадени разрешения, лицензии или удостоверения за правоспособност.