Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за издадените разрешения за ядрени съоръжения
Закон:
ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция за ядрено регулиране
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък на издадените разрешения в PDF файл.

В таблица се съдържа следната информация: 1) номер на разрешението; 2) дата на издаване; 3) валидност; 4) изменения; 5) ядрен обект; 6) юридическо лице; 7) Булстат; 8) град; 9) разрешена дейност.

Липсва изрична информация за датата на последна промяна на регистъра, но от последния запис съдим, че информацията е актуална към 21.07.2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 27. (1) В агенцията се водят публични регистри, в които се вписват издадените от председателя на агенцията:
1. лицензии и разрешения, както и тяхното изменение, подновяване, прекратяване и отнемане;
2. удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите, и редът за тяхното вписване се определят с наредбата по чл. 26, ал. 1.