Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за процеса на приватизация
Закон:
Закон за приватизация и следприватизационен конткрол
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът предоставя възможност за търсене по следните критерии:

1) По обект:

- данъчен номер;
- наименование;
- БУЛСТАТ;
- съд по вписване;
- адрес на управление на обекта (област и населено място);
- адрес на седалище (област и населено място).

2) По участник:

- наименование;
- данъчен номер;
- БУЛСТАТ;
- номер на фирмено дело;
- адрес на управление (област у населено място);
- адрес на седалище (област и населено място).

При откриване на запис в базата данни, се предоставя и допълнителна информация за:

- наименование, местоположение, принципал и съдебна регистрация на обекта;
- регистриран капитал, брой и номинал на акциите;
- реституционни искове;
- лицензи, концесионни договори и решения, свързани с дейността на дружеството;
- основни данни за откриване на процедура за приватизация (номер и дата на решение, брой на ДВ)
- допълнителни данни за откриване на процедура за приватизация.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Публичен регистър за процеса за приватизация: съдържа подробни данни за обекта на приватизация (дружество, обособена част, акции) към момента на влизането в сила на ЗПСК; отрасъл; реституционни претенции; данни за всеки етап от приватизационната процедура (решение за метод; за откриване на процедура; за определяне на участник, спечелил търга/конкурса и пр.) условията, предложени от всички кандидат- купувачи; решенията на Надзорния съвет; дата на подписване на договора; данни за купувача и пр.
Законова разпоредба:
Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.

(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат- купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.

(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.
Чл. 30. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети ежемесечно обнародват в "Държавен вестник" и включват в публичните регистри по чл. 29, ал. 1 данни за извършените продажби (продадените обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броя работни места).
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Приета с ПМС № 170 от 30.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 70 от 8.08.2003 г., в сила от 8.08.2003 г.