Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за процеса на приватизация
Закон:
Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Институция/Администратор на регистъра:
Общински съвети (общо)
Законова разпоредба:
Обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., доп., бр. 78 от 13.08.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 31 от 4.04.2003 г., в сила от 4.04.2003 г.; Решение № 5 от 18.04.2003 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 39 от 25.04.2003 г.; доп., бр. 46 от 20.05.2003 г., бр. 84 от 23.09.2003 г., изм., бр. 55 от 25.06.2004 г., доп., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., бр. 72 от 1.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 65 от 22.07.2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г., бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 13.12.2011 г.

Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.

(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат- купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.

(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.

Чл. 30. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети ежемесечно обнародват в "Държавен вестник" и включват в публичните регистри по чл. 29, ал. 1 данни за извършените продажби (продадените обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броя работни места).
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Приета с ПМС № 170 от 30.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 70 от 8.08.2003 г., в сила от 8.08.2003 г.