Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за центровете за информиране и професионално ориентиране
Закон:
Закон за професионалното образование и обучение
Институция/Администратор на регистъра:
Национална агенция за професионално образование и обучение
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е безплатен, не изисква регистрация. Съдържа: Номер на лицензията и основание за издаването й; наименование на центъра; адрес; лице за контакти (телефон и имейл).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистърът съдържа информация за всички лицензирани Центрове за информация и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение.
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.103 от 5 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., попр. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

Чл. 50. (1) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа публичен регистър за центровете за професионално обучение, за центровете за информиране и професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии.

(2) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение издава бюлетин, в който се публикуват:

1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) критерии, процедури и документация за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;

3. списък на професиите за професионално образование и обучение;

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) лицензираните от Националната агенция за професионално образование и обучение институции;

5. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.);

6. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).