Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за центровете за професионално обучение
Закон:
Закон за професионалното образование и обучение
Институция/Администратор на регистъра:
Национална агенция за професионално образование и обучение
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е безплатен, не изисква регистрация, съдържа: номер на лицензията, наименование на центъра за професионално обучение (ЦПО), адрес и лице за контакти на ЦПО, предлагани квалификации. Може да се търси по статут на лицензията (активна, временно отнета, постоянно отнета, заличена).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на
лицензираните ЦПО

Информация за всички лицензирани обучаващи институции, специалностите, по които са лицензирани, данни за контакт.

Регистърът се обновява ежемесечно и предоставя актуална и пълна информация за професионалното обучение в страната.
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.103 от 5 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., попр. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

Чл. 50. (1) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа публичен регистър за центровете за професионално обучение, за центровете за информиране и професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии.

(2) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение издава бюлетин, в който се публикуват:

1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) критерии, процедури и документация за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;

3. списък на професиите за професионално образование и обучение;

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) лицензираните от Националната агенция за професионално образование и обучение институции;

5. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.);

6. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).