Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Закон:
НАРЕДБА № 22 ОТ 4 ЮЛИ 2001 Г. ЗА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД И НЕГОВОТО ОЗНАЧАВАНЕ ВЪРХУ ТЯХ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименование на лицето, извършващо контрол, идентикикационен номер, седалище и адрес, телефон, факс, електронен адрес и име на лице за контакти и интернет страница на лицето.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
НАРЕДБА № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях

Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., изм. и доп., бр. 13 от 10.02.2006 г.


Чл. 17. (1) Контролът върху биологичното производство се осъществява от юридически лица - търговци или сдружения с нестопанска цел, получили разрешение от министъра на земеделието и горите.
(2) Министърът на земеделието и горите или упълномощени от него лица осъществяват надзор върху контролните органи по ал. 1.

Чл. 22. Министерството на земеделието и горите изготвя и публикува списък на контролните органи, получили разрешение от министъра на земеделието и горите, който се актуализира.