Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на Националния архивен фонд
Закон:
Закон за националния архивен фонд
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция "Архиви"
Законова разпоредба:
Регистър на Националния архивен фонд

Чл. 68. (1) Агенцията създава и поддържа Регистър на Националния архивен фонд в електронен формат.

(2) Регистърът се създава с цел:


1. централизиране на информацията за архивни фондове и документи в архивите, за архивните сбирки и отделни архивни документи;


2. осигуряване на публичност на архивните сбирки и документи - собственост на юридически и физически лица;


3. разширяване на възможностите за опазване и използване на Националния архивен фонд.

Чл. 69. (1) В Регистъра на Националния архивен фонд се вписват данни за състава и съдържанието на архивните документи, техния собственик, мястото на съхраняването им и вида на техния носител.

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен фонд, и редът за неговото водене се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 70. Архивите по чл. 6, ал. 1 , както и физически и юридически лица, притежаващи ценни документи, предоставят необходимите данни за Регистъра на Националния архивен фонд.
Чл. 71. Регистърът на Националния архивен фонд е публичен и се поддържа като единна база данни.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД /обн. ДВ, бр.19 от 6 март 2009 г./


Чл. 2. Целите на регистъра са да централизира информацията за съществуващите ценни документи в страната и извън нея, да подпомага опазването и съхраняването им и да разшири възможностите за тяхното използване.

Чл. 3. Регистърът е публичен и достъпът до него се осъществява чрез страницата на Държавна агенция "Архиви" (ДАА) в интернет.

Чл. 4.
(1) В регистъра се въвеждат данни за състава и съдържанието на архивни документи на юридически и физически лица, вида на техния носител, мястото на съхраняването им, достъпа до тях и техния собственик.