Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на Нотариалната камара
Закон:
Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Нотариална камара
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа: име на нотариуса, район, град, адрес, телефон, факс, мейл, уеб сайт, име на помощник-нотариус (ако има назначен). Същата информация се съдържа и за помощник-нотариуса. Има възможност за търсене по номер на нотариуса, по име и/или фамилия и по населено място.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г.)
В сила от 07.01.1997 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.118 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.24 от 27 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г.

Регистър на Нотариалната камара
Чл. 5. В Нотариалната камара се води регистър. В регистъра се вписват нотариусите, помощник-нотариусите и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.
Задължение за вписване
Чл. 6. Лице, задължено по закона да заяви обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 5, или да представи документи, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, освен ако законът определя друг срок.
Публичност на регистъра на Нотариалната камара
Чл. 7. Всеки има право да преглежда регистъра на Нотариалната камара и да получава извлечение от него.


Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра
Чл. 16. (1) В регистъра се вписват:

1. районът на действие;
2. името и единният граждански номер на нотариуса, съответно на помощник-нотариуса;
3. адресът на нотариалната кантора;
4. срокът на действие на помощник-нотариуса, включително при заместване;
5. наименованието и седалището на застрахователя, както и размера на застрахователната сума;
6. обстоятелствата по чл. 41, 42 и 46.