Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на Разрешения за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Закон:
ЗАКОН за управление на отпадъците
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на издадените разрешения по Закона за управление на отпадъците е част от Националната информационна система за отпадъци и представлява един от четирите регистъра в Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци. Регистърът на издадените разрешения по Закона за управление на отпадъците съдържа информация за търговци и брокери на отпадъци – номер на разрешението и дата на издаване, наименование на лицето; БУЛСТАТ, населено място, община, област, адрес и телефон за контакт; лице за контакт; код на отпадъка и вид операция, която се извършва с него. Може да се търси по РИОСВ, област, община, населено място, операция с опадъци, код на отпадък, по БУЛСТАТ или наименование на лицето.

Другите три регистъра, част от Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци са: Регистър на депата за съхранение на отпадъци; Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци; Данни от докладването към Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) се създава и функционира в съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Системата се организира в съответствие с Глава осма от ЗООС и включва Националните мрежи за мониторинг на: въздух, води, земи и почви, гори и защитени територии, биологично разнообразие, шум и йонизиращи и нейонизиращи лъчения. В обхвата на НСМОС се включват и контролно-информационните системи за емисии на вредни вещества с атмосферния въздух, емисиите на отпадъчни води във водни обекти и информационна система за отпадъците.

Интегрираната информационна система за докладване (ИИСД) е създадена с цел изпълнение на ангажиментите на Република България за докладване до Европейската комисия в областта на управление на отпадъците и за Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

ИИСД осигурява възможност (чрез интернет, on-line) операторите, задължени да докладват, да предоставят необходимата информация директно в системата, а администрацията – Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), да верифицира и потвърждава представените данни.

За улеснение на потребителите ИИСД е разработена с един-единствен вход (потребителско име и парола), като успешното влизане осигурява достъп до главното меню, от което се избират всички възможни действия, които могат да се извършват от потребителя. Главното меню зависи от типа на потребителя (задължено лице, РИОСВ, тематичен експерт, администратор).

Националната информационна система за отпадъци е създадена да осигури събирането, обработката, анализирането и разпространяването на данни, регламентирани от действащото национално законодателство в областта на управление на отпадъците.

Събраните, верифицирани и обобщени данни имат за цел:

1. Предоставяне на Министерство на околната среда и водите на необходимата информация с оглед осъществяване на функциите му в областта на управление на отпадъците;

2. Подпомагане изготвянето на доклад относно прилагането на наредбите, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци;

3. Осигуряване на необходимата информация във връзка с докладването на Република България до Европейската комисия съгласно Директивите в областта на управление на отпадъците.

4. Осигуряване на информация въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.

5. Осигуряване на достъп до обществена информация за управление на отпадъците като подпомага участието на обществеността в процеса на вземането на решения.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за управление на отпадъците
Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.

Раздел I

Информация и публични регистри
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
1. разрешенията по чл. 37, регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 и на закритите обекти и дейности;
....
3) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа информация за:
1. наименование на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. номер на разрешението или регистрационния документ и дата на издаване;
4. адрес по съдебна регистрация;
5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
6. адрес на площадките, на които е разрешено да се извършва дейност;
7. код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3;
8. код и наименование на разрешената дейност съгласно § 1, т. 8, 17, 18, 19 или 21 от допълнителните разпоредби.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности
Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г., попр. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г.

Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности в съответствие с чл. 26, ал. 1 ЗУО.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и включва:
...
6. регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 ЗУО.

Чл. 18. Министърът на околната среда и водите публикува водения от него регистър по чл. 13, ал. 1 в Интернет на страницата на Министерството на околната среда и водите.